Vdovský a vdovecký důchod

31. 07. 2023, Rady pozůstalým

Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti (tzn. zemřelá osoba).

V případě, že zesnulý nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, pak se při stanovení pohyblivé části vdovského/vdoveckého důchodu vychází z částečného invalidního důchodu, kdy výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu.

Výpočet starobního důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při výpočtu vychází celkové doby zaměstnanosti osoby, jíž se starobní důchod týká a z jejích celkových příjmů od r.1986. Informace o celkových příjmech jednotlivých osob získává ČSSZ průběžně od jednotlivých zaměstnavatelů. Výpočet výše starobního důchodu je poměrně složitý, a proto se v tomto článku nebudu výpočtem starobního důchodu podrobněji zabývat.

Abychom si však mohli udělat alespoň přibližný obrázek, uvádím pár statistických údajů za rok 2006. Průměrná výše starobního důchodu v loňském roce činila 8.187 Kč měsíčně, přičemž naprostá většina důchodců pobírala důchod v rozmezí 7.000,– až 9.000,– Kč měsíčně. Při takových číslech by pak průměrná výše vdovského/vdoveckého důchodu činila 4.864,–Kč a nejčastěji v rozmezí 4.285,–Kč – 5.285,–Kč. Tento údaj je však zkreslující, neboť předpokládá, že všichni zemřelí manželé již v době smrti pobírali starobní důchod.

Považuji též za nutné zmínit, že oprávněným osobám se vdovský/vdovecký důchod vždy v plné výši nevyplácí. Může se totiž stát, že oprávněný splňuje podmínky pro vyplácení některého z dalších důchodů či více z nich (starobní důchod, sirotčí důchod, invalidní důchod, případně částečný invalidní důchod). Všechny z uvedených důchodů jsou tvořeny pohyblivou a pevnou výměrou, kdy pevná výměra u všech důchodů činí 1.570,–Kč.

V takovém případě (tzn. v případě souběhu několika důchodů) se postupuje tak, že základní výměra 1.570,–Kč se vyplácí pouze jednou a pohyblivá výměra v plné výši se vyplácí pouze u důchodu nejvyššího. V ostatních případech se vyplácí důchod pouze ve výši 50% pohyblivé výměry.

AKTUALIZACE DLE MPSV K 31.07.2023

Pozůstalostní důchody

Vdovský a vdovecký důchod

PODMÍNKY NÁROKU NA VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD (§ 49 A § 50 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

 1. byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
 2. splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 1. pečuje o nezaopatřené dítě,
 2. pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
 3. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
 4. je invalidní ve třetím stupni,
 5. dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství nebo ode dne jeho přiznání nabytím právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.

To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

VÝŠE VDOVSKÉHO A VDOVECKÉHO DŮCHODU (§ 51 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy, tj. 10 % průměrné mzdy; do 31. 12. 2018 činila procentní sazba 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení).

Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Další informace k vdovským a vdoveckým důchodům lze získat na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/vdovsky-vdovecky-duchod).

Sirotčí důchod

PODMÍNKY NÁROKU NA SIROTČÍ DŮCHOD (§ 52 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

 1. rodič (osvojitel), nebo
 2. osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod písmenem b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod zemřelého (platí od 1. 1. 2012). Nárok vznikne i tehdy, pokud zemřelý získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího 38 let aspoň dva roky – musí však jít o dobu, za kterou se platí pojistné na důchodové pojištění (tato úprava platí od 1. 2. 2018).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Nárok na sirotčí důchod zaniká ode dne jeho přiznání nabytím právní moci rozhodnutí soudu o tom, že sirotek úmyslně způsobil smrt rodiče nebo osoby, po níž měl nárok na sirotčí důchod, jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu.

VÝŠE SIROTČÍHO DŮCHODU (§ 53 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy, tj. 10 % průměrné mzdy; do 31. 12. 2018 činila procentní sazba 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Další informace k sirotčím důchodům lze získat na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod

https://www.cssz.cz/web/cz/pozustalostni-duchody-podrobne).

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O DŮCHOD (§ 82 ZÁKONA Č. 582/1991 SB., O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ)

Platí to, co je uvedeno v části "Starobní důchody".

(Pro podrobnější informace doporučujeme sledovat www.mpsv.cz, sekci „Hlavní změny v důchodovém pojištění“. Tento text není závaznou právní normou. Pro detailní získání informací slouží platné znění zákona č. 155/1995 Sb.)

Poslední aktualizace: 1. 10. 2020

Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.e-pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

 • poptávka
 • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference