Pohřebné vyplatí tomu, kdo pohřeb zaplatil

14. 09. 2011, Pohřebné

Když zemře někdo blízký je to pro jeho rodinu a přátele většinou těžká rána. Přesto se někdo musí postarat o nutné kroky. Pokud skoná doma, je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv.ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu. Nemusí to být přitom ta, s níž pak dojednáte vy nebo někdo jiný smuteční obřad. Pokud člověk zemře v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení, ohledací list vystaví službukonající lékař a zemřelého obvykle převezou na patologii. Rodinné příslušníky nemocnice vyrozumí obvykle hned poté a zároveň je vyzve, aby si vyzvedli osobní věci zemřelého. Převoz mrtvého a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba. Často se stává, že zemřelého vyzvedne pohřební služba bez vědomí toho, kdo zajišťuje pohřeb a spoléhá, že si u ní objedná i smuteční obřad. Někdy je taková služba přímo napojena na personál nemocnice… Jejich nabídku můžete odmítnou, máte-li důvěru v jinou.

Pohřeb a pohřebné

Pohřeb může vypravit kdokoli. Vypravitelem pohřbu je ten, kdo pohřeb zajistí a náklady na něj uhradí – v každém případě je dobré vědět, že objednavatele pohřbu posléze vyzve písemně notář k pozůstalostnímu řízení.

Povinnost zajistit pohřeb zákon neukládá nikomu. Ukládá jen instituci, u níž je zemřelý uložen, oznámit obecnímu úřadu, v jehož obvodu k úmrtí došlo, že v době do 96 hodin nebyl objednán pohřeb zemřelé osoby. V tomto případě je zákonem stanovena povinnost obecného úřadu zajistit pohřbení na své náklady.

Pokud zajišťujete pohřeb, můžete požádat o státní příspěvek, tzv. pohřebné (aktuální výše pohřebného je 5000 Kč a pro výplatu není výše nákladů za pohřeb rozhodující). Žádost můžete podat na okresním úřadě (referát státní sociální podpory), dle místa trvalého pobytu žadatele, případně na dalších pracovištích pro výplatu sociálních dávek v okrese. Musíte vyplnit žádost o pohřebné a předložit úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu. Na dávku (pohřebné) má nárok jakákoli osoba, která doloží, že pohřeb zajišťovala. Žádost o pohřebné je nutno podat do jednoho roku ode dne pohřbení. K jednomu zemřelému stát vyplatí pouze jednu dávku a to tomu kdo o ní nejdříve zažádá.

Potřebné volno

Zařizování pohřbu není jen záležitostí pietní, ale také organizační, která vyžaduje čas nehledě na pomoc, kterou poskytnou pohřební ústavy. České zákony pamatují s volnem při úmrtí rodinného příslušníka. Placené pracovní volno se poskytuje takto

a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob, b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Běhání po úřadech

S úředníkem pohřební služby se dohodněte jaké úkony za vás zajistí a jaké nikoli. Co je nutné vyřídit? * převoz mrtvého na místo konání smutečního obřadu; * na matriku dle místa úmrtí odevzdat: občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak; * na příslušném dopravním inspektorátu odevzdat řidičský průkaz zemřelého * na oddělení pasů odevzdat pas zemřelého * na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdat kartu zdravotního pojištění zemřelého * na vojenské správě odevzdat vojenskou knížku zemřelého * pokud zemřelý pobíral důchod oznámit úmrtí na poště, která vyplácela důchod;

Výběr pohřebního ústavu

Dobře zvolte pohřební ústav, je jich dostatek, takže není namístě jakoukoli necitlivost či netaktnost promíjet. A je také potřeba připomenout, že pokud vás pohřební služba kontaktuje sama, jedná se nejen o chování neetické, ale přímo zákonem zakázané. V našem přehledu pohřebních služeb najdete většinu existujících pohřebních ústavů v ČR. Pohřební ústav po vás bude chtít předložení občanského průkazu nejen svého, ale i zemřelého (případně ještě jeho rodný list). A také vás požádá o dodání šatů, v nichž má být mrtvý pohřben, či vystaven v rakvi.

Dotazy z poradny

Otázka - Náklady na pohřeb

Dobrý den, chci se zeptat, co vše je zahrnuto v nákladech na pohřeb? Byla jsem jako vystavitelka pohřbu poprvé u notáře, předložila jsem jim doklady za obřad, květiny, oběd a pohoštění. Vzali si...

, 13.11.2022
Odpověď

V praxi to skutečně bývá tak, že notáři akceptují jen základní náklady na pohřeb jako takový, tedy obřad. Související záležitosti již nikoliv.

Pavel Kuchynka , 16.12.2022
Otázka - nárok na pohřebné

Organizoval jsem pohřeb mojí tchýni. Mám nárok na pohřebné ?

, 20.03.2022
Odpověď

Dobrý den. Bohužel nárok nemáte. Dle ÚP ...Výše pohřebného činí 5 000 Kč. Nárok na pohřebné vzniká, jestliže osoba vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti...

Jaroslav Mangl
Zobrazit celou poradnu
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference