Jak vypočítat vdovský/vdovecký důchod?

Obecně platí, že vdovský důchod připadá vdově po úmrtí manžela a vdovecký důchod náleží vdovci, zemřela-li mu manželka. Podmínkou je, že zemřelý/á byl/a poživatelem důchodu (starobního, plného či částečného invalidního), nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (plný invalidní nebo starobní), anebo zemřel/a následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovský/vdovecký důchod, který patří mezi tzv. pozůstalostní penze, lze pobírat jeden rok od úmrtí druhého z manželů. Může být vyplácen i déle, pokud pozůstalá/ý je plně invalidní, nebo má 55 let (u žen) či 58 let (u mužů), anebo je v důchodovém věku (je-li důchodový věk nižší); mezi další důvody patří péče o nezaopatřené dítě či o nezletilé dlouhodobě těžce postižené dítě vyžadující mimořádnou péči anebo o zletilé dítě převážně či úplně bezmocné, event. péče o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo partnerova rodiče ve společné domácnosti anebo o rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let.

Nárok na pozůstalostní penzi po uplynutí jednoho roku vznikne znovu, jestliže je splněna některá z popsaných podmínek, a to do pěti let po zániku dřívějšího nároku na vdovský/vdovecký důchod.

Pro úplnost uvádíme, že nárok na vdovský/vdovecký důchod zanikne uzavřením nového manželství (v takovém případě náleží pozůstalému jednorázová finanční částka ve výši dvanácti měsíčních splátek této penze, na kterou by měl nárok ke dni zániku nároku). Nárok na vdovský/vdovecký důchod zanikne také pravomocným rozsudkem soudu, že vdova/vdovec úmyslně způsobil/a smrt svého partnera.

Často nám do internetové poradny posíláte dotazy ohledně výpočtu vdovské/vdovecké penze. Vzhledem k tomu, že jde o záležitost velmi individuální, závislou na mnoha osobních faktorech, můžeme vám poskytnout spíše všeobecně platné údaje, z nichž lze odvodit alespoň rámcovou odpověď na vaše otázky. Tento typ pozůstalostního důchodu tvoří dvě složky – základní výměra 1570 korun měsíčně a pak procentní výměra, která činí padesát procent důchodu, který měl/a zemřelý/á, nebo na který by měl/a nárok, kdyby o něj v době smrti zažádal. Výpočet takové hypotetické penze je však velmi složitá operace, které se kvalifikovaně zhostí prakticky jen správa sociálního zabezpečení.

Vdovský/ vdovecký důchod se nepřiznává automaticky po úmrtí partnera, nýbrž je nutné o něj žádat. Proto za tímto účelem musí žadatel navštívit důchodové oddělení na příslušné správě sociálního zabezpečení (podle místa trvalého bydliště) – tam s ním sepíší žádost o pozůstalostní penzi. O jejím vyřízení rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení v Praze, která důchody zároveň i vyplácí. Penzi pak buď bude doručovat pošta, anebo ji budou posílat na bankovní účet. Záleží na tom, o jaký způsob výplaty máte zájem, což uvedete při podávání žádosti o důchod. K sepsání žádosti o vdovský/vdovecký důchod si určitě s sebou vezměte svůj občanský průkaz, oddací list, rozhodnutí o přiznání důchodu (pobíráte-li penzi), úmrtní list zesnulého partnera a rozhodnutí o přiznání důchodu (byl-li přiznán). Pokud penze přiznána nebyla, je nutné mít s sebou doklady manžela/manželky, které se běžně vyžadují u žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

V odůvodněných případech není problémem nechat se při takovém jednání zastupovat. Pokud vám totiž zdravotní stav neumožní jít si osobně vyřídit žádost o důchod, může to udělat někdo z rodinných příslušníků (nutný je váš souhlas a potvrzení lékaře o vašem zdravotním stavu), případně jiný občan (na základě plné moci).

A na závěr kontakty, kde vám poradí detailně přímo ve vaší situaci:

  • Především vám vyjdou vstříc v kterékoliv okresní či městské správě sociálního zabezpečení.
  • Další možností je využít telefonických informací na těchto číslech: 257 062 860–8 (jde o ústředí České správy sociálního zabezpečení, sídlící v ul. Křížová 25, Praha 5), kde odpovídají na dotazy klientů ČSSZ z celé republiky, ať jde o záležitosti ohledně potřebných dokladů, či o vyřizování žádostí o důchod, nebo třeba o spojení na jednotlivé správy sociálního zabezpečení atd.
  • Poradit se sem můžete přijít i osobně – pro tyto účely je vám k dispozici Informační kancelář ČSSZ na stejné adrese.
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.e-pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference