Kdy může dojít k vydědění

13. 09. 2011, Dědictví

V případě, že si zůstavitel nepřeje, aby některý z jeho potomků dědil, nemůže tohoto dosáhnout závětí, tedy např. tím, že by mu v závěti nic neodkázal, ale musel by učinit tzv. vydědění, které může být i obsaženo i v samotné závěti.

Podle současné právní úpravy může k vydědění dojít, je-li dán alespoň jeden z důvodů, uvedených v ustanovení § 469a odst. 1 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení může zůstavitel potomka vydědit, jestliže:

1. v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, 2. o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, 3. byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, 4. trvale vede nezřízený život.

Zatímco důvod uvedený pod bodem c) by neměl přinášet interpretační problémy k bodům a), b) a d) považuji za vhodné uvést, co si pod zde uvedenými obecnými pojmy představovat.

Otázku, zda neposkytnutí pomoci v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, bylo v rozporu s dobrými mravy, je nutno posuzovat dle konkrétních okolností případu a to z objektivního hlediska. Hodnocení rozporu s dobrými mravy tedy není ponecháno na libovůli zůstavitele. Rovněž je třeba brát v úvahu, zda vyděděnému potomkovi bylo reálně umožněno pomoc poskytnout. Neplatné by pak tedy bylo vydědění, kdy sám zůstavitel by se této pomoci bránil či vyhýbal.

Stejně tak i v případě posuzování otázky trvalého neprojevování opravdového zájmu potomka o zůstavitele je třeba zohlednit to, zda potomek měl možnost o zůstavitele zájem projevovat, resp. zda zůstavitel sám měl zájem se s vyděděným stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské vztahy. Proto, spočívala-li příčina nezájmu potomka o zůstavitele v chování zůstavitele, je možné či spíše pravděpodobné, že soud takové vydědění nebude akceptovat.

Pod pojmem nezřízený život si každý správně představí např. nadměrnou konzumaci alkoholu, užívání drog, tzv. gambling apod., avšak považuji za důležité podtrhnout slovo „trvale“, které vylučuje vydědění potomka v případě jeho jednorázového zaváhání a dle názoru autora tohoto článku umožňuje, aby potomek vyděděný z tohoto důvodu, svým následným příkladným či společensky nezávadným chováním v období od sepsání vyděďovací listiny do smrti zůstavitele (má-li takové chování znaky trvalosti), platnost vydědění z tohoto důvodu vyloučil.

Na závěr bych chtěl ještě pro úplnost uvést, že stejné právní důsledky jako vydědění má i tzv. dědická nezpůsobilost podle §469 občanského zákoníku. Rozdíl spočívá pouze v tom, že zatímco k vydědění dojde (pokud jsou splněny výše uvedené zákonné podmínky) na základě projevu vůle zůstavitele – vydědění, dědická nezpůsobilost nastává přímo ze zákona, a to nastane-li některá ze skutečností uvedených v citovaném ustanovení. Dle tohoto ustanovení nedědí ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. V případě, že zůstavitel nezpůsobilému dědici takový čin odpustil, může se opět stát dědicem.

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jiří Hora, Brno, www.akhora.cz

Dotazy z poradny

Otázka - Dědictví

Dobrý den. V loňském roce zemřela moje matka. Zůstala jsem já a můj otec. Bratr zemřel v roce 2004. Zůstali po něm tři děti ( dvě žijí). U soudu se oba zřekli dědictví , protože měl bratr dluhy....

, 02.05.2024
Odpověď

Dobrý den paní Hlávková, k vašemu dotazu si dovolím doporučit kancelář notář Davida Borského https://www.notarpraha.cz/ Jaroslav Mangl - předseda Asociace

, 06.06.2024
Otázka - Dědictví

Dobrý den, otec je po smrti. Nevíme přesně , jak dlouho je mrtev , ale je to déle než 5let , nestýkal se s námi . Není divné , že nás nikdo nekontaktoval ohledně pozůstalosti ? Jsme 3 sourozenci ,...

, 16.04.2024
Odpověď

Dobrý den, ano je to divné. Jaroslav Mangl - předseda Asociace

Jaroslav Mangl , 06.06.2024
Zobrazit celou poradnu
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference