Ocenění majetku v dědictví

13. 09. 2011, Dědictví

Tomuto článku předchází první díl nazvaný Jak se vyřizuje dědictví

Základem pro vypořádání dědictví mezi více dědici je soupis aktiv a pasiv dědictví (§ 175m o.s.ř.). Při soupisu vychází soud z listinných důkazů, shodných výpovědí účastníků, výslechu svědků i dalších důkazů – např. může soud nařídit vypracování znaleckého posudku. Notář taktéž provádí šetření na místě samém. Vyžaduje-li to obecný zájem nebo důležitý zájem účastníků, opatří si notář znalecký posudek o obecné ceně majetku zůstavitele.

Mezi aktiva dědictví se mj. řadí vklady na vkladních knížkách a účtech u peněžních ústavů. Na dotaz soudu (notáře) jsou peněžní ústavy povinny podat soudu zprávu o vkladech a účtech zůstavitele. K dalším aktivům dědictví patří např. zůstavitelovy pohledávky, členské podíly v družstvech, apod.

Mezi pasiva dědictví se řadí přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a zůstavitelovy dluhy. Je-li dědictví předluženo, mohou se dědici dohodnout, že přenechají předlužené dědictví věřitelům k úhradě dluhů. Tato dohoda podléhá schválení soudu, který ji schválí, jestliže neodporuje zákonu (§ 175p o.s.ř.). Na návrh dědiců vydá soud usnesení, kterým vyzve věřitele, aby mu ve stanovené lhůtě oznámili své pohledávky vůči zůstaviteli a poučí je o tom, že dědici neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena dědictví. Usnesení soud uveřejní vyvěšením na úřední desce soudu. (§ 175n o.s.ř.).

Dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí. Je-li více dědiců, odpovídají podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví (§ 470 obč. zákoníku). Je třeba mít na paměti, že dědici odpovídají i svým majetkem, nejen majetkem, který dědictvím nabyli.

Podle soupisu aktiv a pasiv dědictví rozhodne soud o určení obecné ceny majetku, výši dluhů a čisté hodnotě dědictví, popř. o výši jeho předlužení v době smrti zůstavitele (§ 175o o.s.ř.).

Konečnou fází řízení o dědictví je vydání usnesení podle § 175q o.s.ř., kterým soud:

* potvrdí nabytí dědictví jednomu dědici, nebo * potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu, nebo * schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, nebo * potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě.

Soud také může nařídit likvidaci dědictví na návrh i bez návrhu, je-li dědictví předluženo a nedojde-li k dohodě o přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů, nebo na návrh státu, kterému dědictví připadlo.

Tento článek pokračuje třetí části ""Poplatky u notáře dědictví„:[http://www.pohreb.cz/clanky/?…]“.

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jiří Hora, Brno, www.akhora.cz

Dotazy z poradny

Otázka - Dědictví

Dobrý den, moje dcera vlastní rodinný domek, který jsme postavili před uzavřením jejího manželství. od začátku byl napsaný na ní a jejího bratra. V roce 2015 jí daroval bratr svou půlku. To už byla...

, 24.11.2021
Odpověď

Dědil by její manžel a jejich společné děti, každý 1/3. Jeho děti z předešlého manželství by nedědily.

Pavel Kuchynka
Otázka - Rozhodnutí o nabytí dědictví

Dobrý den, potřebuji dohledat vydané Rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci z roku 2012 o nabytí dědictví. Znám číslo Rozhodnutí, ale paní notářku, která to řešila, už nemůžu dohledat, a tak nevím,...

, 09.11.2021
Odpověď

Obraťte se právě na Okresní soud v Olomouci, tam vám poradí. Je možné že notářka, která věc vyřizovala, už jako notářka nepůsobí, ale její agendu by tím pádem přebral nový notář. Spis by každopádně...

Pavel Kuchynka
Zobrazit celou poradnu

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference